ترشی مخلوط خانگی

قیمت اصلی 75,000 تومان بود.قیمت فعلی 70,000 تومان است.

رشته پلویی

قیمت اصلی 45,000 تومان بود.قیمت فعلی 40,000 تومان است.

رشته سنتی سیستان

قیمت اصلی 45,000 تومان بود.قیمت فعلی 40,000 تومان است.

کشک زرد سیستان

قیمت اصلی 170,000 تومان بود.قیمت فعلی 149,900 تومان است.